قوانین مربوط به حوزه زنان

1- اصل ۱0 - 20 و 2۱ قانون اساسی

2- منشورحقوق زنان

3- برنامه ششم توسعه ( ماده 2 -ماده  70 و ماده ۱۱6 )

4- ماده و آیین نامه اجرایی ماده ۱0۱

5- اهداف و اصول تشکیل خانواده

6- سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان

7- سیاستهای ارتقاء مشارکت زنان درآموزش عالی

8- سیاستهای کلی جمعیت 

9- سیاستهای کلی خانواده 

10- شاخصهای عدالت جنسیتی 

11- قانون کاهش ساعت کاربانوان شاغل دارای شرایط خاص 

12- قوانین مربوط به زنان وکودکان درسه دهه اول انقلاب درمجلس شورای اسلامی 

13- کنوانسیون کودک 

14- ماده 3۱ لایحه برنامه ششم توسعه

15- شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده 

16- برنامه جامعه توسعه امور زنان و خانواده 

17- سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی 

18- مصوبه سازمان ملل در مورد جهان بدون خشونت و افراط گری با راهبری زنان و مادران 

19- منشور حقوق شهروندی در خصوص زنان ماده های 3 - ۱۱ - 54 - 83 - 89 - 90

20- ماده های 44 - 46 - 7۱ - 227 و 230 برنامه توسعه پنجم

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)