معرفی

این مدیریت با ادارات زیرمجموعه‌ی خود، تحقق اهداف راهبردی ارائه خدمات عمومی با کیفیت به ذینفعان (هدف اول) و توانمندسازی فرهنگی اجتماعی جوامع محلی (هدف هشتم) را به عنوان اهداف اصلی هدف‌گذاری نموده و این مهم را از طریق پیادهسازی استراتژیهای کلان و وظیفهای مرتبط، پیگیری مینماید.

با این وجود دیگر اهداف راهبردی نیز در نتیجه فعالیتهای این مدیریت بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و گاه توأم با وقفه زمانی؛ متأثر خواهند شد.

به عنوان مثال در نتیجه بخشی از فعالیتهای این واحد، آموزش شهروندی گسترش مییابد که در کنار الزامات اصلاح فرایندهای اجرایی (در عرصههای فرهنگی، آموزش، درمان و غیره) منطبق با معیارهای کشوری در منطقه؛ به تحقق هدف دوم (توانمند سازی منابع/ سرمایه انسانی سازمان) کمک خواهند نمود.

همچنین برخی موارد فعالیتهای واحد زمینه را برای رفع موانع و رونق فعالیتهای اقتصادی و بهویژه تجاری فراهم نموده و به این طریق موجبات افزایش سهم تولید ناخالص منطقه از GDP  کل کشور (هدف سوم) و افزایش توان ثروت آفرینی از طریق توسعه کارآفرینی و نوآوری با مشارکت بخش خصوصی (هدف چهارم) و افزایش جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی (هدف ششم) را در بلندمدت فراهم خواهد نمود.

همچنین نتایج حاصل از سیاستگذاریها و اجرای بسیاری از طرحهای اجتماعی در منطقه، منجر به تأثیرگذاری مستقیم در فعالیتهای حمل ونقل و گردشگری خواهد گردید که در تبدیل کیش به مقصد گردشگری بین المللی (هدف پنجم) و ارتقای حمل و نقل بین المللی (هدف هفتم) نقش مؤثری خواهند داشت.

از سوی دیگر اجرای طرحهای اجتماعی و مدیریت شهری، که توسط یا از طریق هماهنگی با این مدیریت راهبری میشود، به ویژه از طریق دیجیتال نمودن سبک زندگی، هوشمند سازی سیستم ترافیک و ایجاد زمینه های نوآوری در فناوری اطلاعات و الزامات شهرداری هوشمند نقش این مدیریت را در پیشبرد و تحقق اهداف راهبردی سازمان در ذیل هدف نهم (هوشمندسازی خدمات شهری) آشکار می‌سازد.

همچنین نقش محوری این مدیریت در هماهنگی با ادارات و دستگاهها در استقرار سامانههای جامع در زمینههای اقتصادی، اجتماعی جایگاه ویژهای را در جهت  تحقق هدف دهم راهبردی (توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های یکپارچه) به این مدیریت میبخشد.

در نهایت این مدیریت با نظارت بر طرحهای جامع، تفصیلی و آمایش سرزمین بر روند توسعه تسهیلات و زیرساختهای شهری و اجتماعی به ویژه در بخش بهداشت و درمان، آموزش و ... اثرگذار بوده و از این طریق بازیگری مهم در تحقق هدف دوازدهم یا توسعه زیرساخت‌های عمرانی؛ مبتنی بر استراتژی استقرار الگوی پیشرفته "مدیریت پروژه‌های عمرانی در کشور"؛ محسوب می‌گردد.

 

 

درباره

معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش بانی امور فرهنگی و هنری، در سطح جزیره کیش می باشد. که نظارت بر کلیه فعالیت های فرهنگی و هنری در این جزیره کیش را به عهده دارد.

تماس با ما

جزیره کیش، میدان سنایی، بلوار اندیشه، ساختمان بساک معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

44455377 (076)
44455380 (076)